Pakalpojumi

Danas Rones advokātu birojs sniedz juridisku palīdzību vairākos tiesību jautājumos. Klienti var izvēlēties viņiem vēlamo sadarbības modeli ar advokātiem – vai nu slēdzot līgumus par pastāvīgu juridiskas palīdzības saņemšanu, vai arī konsultējoties ad hoc veidā par konkrēto jautājumu. Advokātu birojs klientiem ērtā veidā sniedz konsultācijas gan klātienē, gan arī attālināti – e-pastu un telefona konsultāciju veidā.

Komerctiesības

Danas Rones advokātu birojs sniedz juridisko palīdzību par visa veida komerctiesību jautājumiem, sākot ar komercdarbības uzsākšanu, beidzot ar sabiedrības reorganizāciju vai citām izmaiņām. Komersantiem tiek sniegta palīdzība sabiedrības pārvaldes un dokumentu izstrādāšanas jautājumos. Sadarbība ar advokātu biroju ir īpaši ieteicama tiem komersantiem, kuriem nav pašiem sava jurista, bet kuri grib būt informēti par aktualitātēm komerctiesībām un strādāt saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Advokātu birojs konsultē valdes un padomes locekļus par atbildības jautājumiem.

Apdrošināšanas tiesības

Danas Rones advokātu birojs sniedz juridisko palīdzību apdrošināšanas tiesību jautājumos. Gadījumos, kad nepieciešams izvērtēt apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas noteikumu projekta atbilstību klienta interesēm, advokāta konsultācija ir tieši nepieciešama. Tāpat arī gadījumos, kad nav iespējams saņemt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu  no apdrošināšanas sabiedrības, advokāti var sniegt ieteikumus par labāko iespējamo rīcību. Advokātu birojs ir sniedzis savas konsultācijas arī apdrošināšanas sabiedrībām par vairāku apdrošināšanas gadījumu risinājumiem.

 

Advokātu birojam ir sekmīga sadarbība apdrošināšanas tiesību jomā ar licencētu apdrošināšanas brokeru sabiedrību "AGGA brokeris": www.agga.lv www.octa123.lv

Darba tiesības

Danas Rones advokātu birojs sniedz konsultācijas darba tiesībās gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Birojā iespējams izstrādāt vairākus ar darba tiesībām saistītus dokumentu projektus – darba līgumus, darba kārtības noteikumus, instrukcijas, rīkojumus, lēmumus, paskaidrojuma pieprasījumus, uzteikumus, u.c. Klienti var savlaicīgi saņemt konsultācijas par labāko iespējamo situācijas atrisinājumu darba tiesībās.

Juridisko tekstu tulkošana

Danas Rones advokātu birojā strādā cilvēki ar ilggadēju pieredzi juridisko tekstu tulkošanā no un uz latviešu, krievu, angļu, vācu un spāņu valodas. Šajās valodās tiek izstrādāti juridisko dokumentu projekti, kā arī tulkoti iesniegtie materiāli.

Administratīvās tiesības

Danas Rones advokātu birojs sniedz klientiem juridisko palīdzību administratīvo tiesību jautājumos. Klientiem iespējams konsultēties arī par administratīvo aktu pamatotību un to apstrīdēšanas iespējām. Advokātu birojs pēc klienta pasūtījuma īsteno gan īsus, praktiskus, gan padziļinātus un specializētus pētījumus par tiesisko regulējumu tādās jomās kā patērētāju tiesības, pārtikas izplatīšanas un marķējuma prasības, transporta un pārvadājuma regulējums, u.c.

Ģimenes tiesības

Danas Rones advokātu birojs sniedz juridisko palīdzību visa veida ģimenes tiesību jautājumos. Biroja dibinātāja Dana Rone ir pieredzējusi ģimenes tiesību advokāte un cita starpā publicējusi vairākus rakstus par ģimenes tiesību jautājumiem tādos preses izdevumos kā „Ieva”, „Mans Mazais” un „Praktiskais Latvietis”. Advokātu birojs sniedz klientiem juridisku palīdzību tādos jautājumos kā laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, aizgādības un saskarsmes tiesību īstenošana, laulības līgumu noslēgšana, adopcija, u.c. Klientiem tiek nodrošināta pilnīga konfidencialitāte šajos sensitīvajos jautājumos. Advokātu birojs nepieciešamības gadījumā var ieteikt klientiem arī tādu speciālistu kā ģimenes psihologu un mediatoru konsultācijas, kas bieži vien ģimenes tiesību jautājumos ir tikpat nepieciešamas kā advokāta palīdzība. Danas Rones advokātu birojs ir sniedzis oficiālus juridiskus atzinumus vairākām Apvienotās Karalistes tiesu institūcijām par bērnu nolaupīšanas gadījumiem civiltiesiskā izpratnē un par Latvijas tiesību normām šajā jautājumā.

Eiropas Cilvēktiesību Tiesas tiesvedība

Danas Rones advokātu birojs sniedz juridisku palīdzību klientiem iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā 6 mēnešu laikā pēc pēdējā Latvijas tiesas nolēmuma attiecīgajā strīdā. Klientiem tiek izskaidrotas šīs tiesvedības nianses, līdzšinējā tiesu prakse. Tāpat advokātu birojs tiesvedības procesa laikā palīdz klientiem iesniegt tiesā papildu pierādījumus, apsvērumus un argumentus, kā arī atbildēt uz tiesas uzdotajiem jautājumiem. Pēc sākotnējā pieteikuma iesniegšanas tiesā visu tālāko saraksti un juridiskos dokumentus advokātu birojs gatavo Eiropas Cilvēktiesību tiesas darba valodā – angliski.

Mediācija

Zvērināta advokāte Dana Rone ir arī mediatore un sniedz klientiem mediācijas pakalpojumus. Mediācija ir pasaulē plaši pazīstams strīdu risināšanas paņēmiens, kurā neitrāla trešā persona – mediators, palīdz strīda dalībniekiem atrisināt viņu strīdu. Mediators atšķirībā no tiesas vai šķīrējtiesas nelemj par strīda atrisinājumu. Tā vietā mediators veicina, lai pašas puses atrisinātu savu strīdu. Mediācijas process ir brīvprātīgs un konfidenciāls. Mediācijas laikā strīda dalībnieki tiek uzklausīti, noskaidrojot viņu patiesās vēlmes, intereses, vērtības un mērķus. Mediācijas process notiek gan kopīgu, gan atsevišķu tikšanos veidā, atkarībā no konkrētā strīda būtības. ASV un Lielbritānijas pieredze liecina, ka mediāciju tiesvedības vietā izvēlas tās personas – gan pasaules mēroga korporācijas miljardu vērtos projektos, gan fiziskas personas šķietami mazos strīdos – kas apzinās tiesas procesa pārmērīgo ilgumu, dārdzību un neiespējamību ietekmēt procesa iznākumu. Tieši mediācijas procesā pašiem strīdus dalībniekiem ir iespējams vienošanās veidā atrisināt savu strīdu tā, lai rezultāts apmierinātu abus dalībniekus. Ja tiesas process ir vērsts un kāda pagātnes notikuma analizēšanu, tad mediācijas laikā pusēm iespējams paraudzīties uz priekšu, nākotnē un lemt par to, kā dzīvot pēc strīdīgā gadījuma.

Tiesvedība

Danas Rones advokātu birojs sniedz klientiem palīdzību tiesvedības procesā. Klientiem tiek izstrādāti gan procesuālie dokumenti – prasības pieteikumi, blakus sūdzības, apelācijas un kasācijas sūdzības, gan sniegta palīdzība pierādījumu apzināšanas un iegūšanas procesā. Tāpat klienti tiek pārstāvēti tiesas sēdēs gan pilnībā (uz pilnvaras pamata), gan juridiskas palīdzības atbalsta veidā (uz ordera pamata). Klienti var paļauties uz juridisko palīdzību gan valsts tiesās, gan šķīrējtiesās, gan administratīvajā un bāriņtiesā. Advokātu birojs sniedz arī konsultācijas par klienta izredzēm un iespējām tiesvedības procesā gan pirms tiesvedības, gan arī procesa gaitā. Advokātu biroja mērķis ir sniegt klientam patiesu juridisko iespēju un arī risku novērtējumu.